Thông tin văn bản:20-NQ/TW
Tên văn bản Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 20-NQ/TW
Ngày ban hành 01/11/2012
Ngày hiệu lực 01/11/2012
Tập đính kèm Nghi quyet_20_NQ_TW.pdf