Thông tin văn bản:27-NQ/TW
Tên văn bản Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27-NQ/TW
Ngày ban hành 06/08/2008
Ngày hiệu lực 06/08/2008
Đơn vị ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Tập đính kèm 27-NQ_TW_139254.doc