Thông tin văn bản:05/2010/TT-BKHCN
Tên văn bản Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Khoa học và Công nghệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2010/TT-BKHCN
Tập đính kèm Noi dung Thong tu 05.pdf
TT05-Phu luc 1_kem TT05.pdf
TT05-Phu Luc 9_kem TT05.pdf