Thông tin văn bản:667/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 667/QĐ-TTg
Tập đính kèm 92d7e6e0cf174fb39ac471f81dc2bb32-Quyet dinh so 677_QD_TTG.pdf