Thông tin văn bản:592/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 592/QĐ-TTg
Tập đính kèm ffdf4e99406c4743a98d5a361253df3c-Quyet dinh 592_QD_TTg.pdf