Thông tin văn bản:418/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 418/QĐ-TTg
Tập đính kèm 5beb86b1d97842398d20cf97d3ae4b5c-Quyet dinh so 418_QD_TTg.pdf