phòng quản lý khoa học bộ

 • Họ và Tên

 • Nguyễn Thị Hải Yến

 • Chức vụ : Nghiên cứu viên

 • Điện thoại :

 • Email :

 • Họ và Tên

 • Phùng Thị Như Nhàn

 • Chức vụ : Chuyên viên

 • Điện thoại : 0973.229.019

 • Email : nhunhanphung@gmail.com

 • Họ và Tên

 • Phạm Minh Thu

 • Chức vụ : Phó trưởng phòng

 • Điện thoại : (04) 39.387.384

 • Email : thupm@ilssa.org.vn

 • Họ và Tên

 • Đỗ Thùy Trang

 • Chức vụ : Nghiên cứu viên

 • Điện thoại :

 • Email :