Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm...  17-07-2020

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021, Viện Khoa học Lao động...