Thông tin đề tài: Nghiên cứu thiết kế điều khiển thiết bị bù nối tiếp để chống sụt giảm điện áp cho phụ tải quan trọng và hệ thống máy chủ ở các bệnh viện
Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế điều khiển thiết bị bù nối tiếp để chống sụt giảm điện áp cho phụ tải quan trọng và hệ thống máy chủ ở các bệnh viện
Mã đề tài CB2019-16
Đơn vị thực hiện Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh
Chủ nhiệm đề tài Trần Duy Trinh
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Bùi Trung Tuyến
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019