Thông tin đề tài: Thiết kế, chế tạo bộ thực hành cơ bản và nâng cao sử dụng vi điều khiển PIC18F4520 VÀ AT89S52
Tên đề tài Thiết kế, chế tạo bộ thực hành cơ bản và nâng cao sử dụng vi điều khiển PIC18F4520 VÀ AT89S52
Mã đề tài CB2019-15
Đơn vị thực hiện Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Đức Thọ
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Ngọc Linh
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019