Thông tin đề tài: Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp
Tên đề tài Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp
Mã đề tài CB2019-05
Đơn vị thực hiện Hội dạy nghề và Nghề công tác xã hội
Chủ nhiệm đề tài Cao Văn Sâm
Học hàm Phó giáo sư
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Thu Hương
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019