Thông tin đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp
Mã đề tài CB2019-03
Đơn vị thực hiện Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề
Chủ nhiệm đề tài Đặng Thị Huyền
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Lê Thị Thảo
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019