Thông tin đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện
Tên đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện
Mã đề tài CB2019-02
Đơn vị thực hiện Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề
Chủ nhiệm đề tài Phạm Xuân Thu
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Phan Thị Hằng
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019