Thông tin đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình đào tạo trình độ cao đẳng với đầu vào là học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở
Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình đào tạo trình độ cao đẳng với đầu vào là học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở
Mã đề tài CB2019-01
Đơn vị thực hiện Tổng cục dạy nghề
Chủ nhiệm đề tài Vũ Xuân Hùng
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Thanh Bình
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019