Thông tin đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Mã đề tài ĐA 2019-01
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Đào Quang Vinh
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Phạm Minh Thu
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 10-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2020