Thông tin đề tài: Phát triển hệ thống hỗ trợ quan hệ lao động ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025
Tên đề tài Phát triển hệ thống hỗ trợ quan hệ lao động ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025
Mã đề tài CB2019-07
Đơn vị thực hiện Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Duy Phúc
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài CN. Nguyễn Thị Yến
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019