Thông tin đề tài: Tiền lương tối thiểu theo giờ và áp dụng tiền lương tối thiểu theo giờ ở Việt Nam
Tên đề tài Tiền lương tối thiểu theo giờ và áp dụng tiền lương tối thiểu theo giờ ở Việt Nam
Mã đề tài CB2019-06
Đơn vị thực hiện Vụ Lao động - Tiền lương
Chủ nhiệm đề tài ThS. Tống Văn Lai
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài ThS. Nguyễn Trọng Hiệp
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019