Thông tin đề tài: Giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tên đề tài Giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Mã đề tài CB2019-04
Đơn vị thực hiện Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Việt
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài ThS. Bùi Thị Bích Thủy
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2019
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019