Thông tin đề tài: Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số
Tên đề tài Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số
Mã đề tài CB2018-06
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Duy Phương
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Tô Thị Ngọc Lan
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018