Thông tin đề tài: Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi
Tên đề tài Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi
Mã đề tài CB2018-05
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Doãn Thị Mai Hương
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Lê Trung Hiếu
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018