Thông tin đề tài: Nghiên cứu đổi mới quản lý Nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp
Tên đề tài Nghiên cứu đổi mới quản lý Nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp
Mã đề tài CB2018-04
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Đoàn Thị Yến
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Đỗ Thị Tươi
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018