Thông tin đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các ngành chế biến thủy sản, dệt may và da giày
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các ngành chế biến thủy sản, dệt may và da giày
Mã đề tài CB2018-03
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hồng
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Lưu Thu Hường
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018