Thông tin đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp hiệu quả đối với người khuyết tật
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp hiệu quả đối với người khuyết tật
Mã đề tài CB2018-08
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Quang Hưng
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Bùi Thị Thanh Nhàn
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018