Thông tin đề tài: Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp
Tên đề tài Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp
Mã đề tài CB2018-07
Đơn vị thực hiện Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề
Chủ nhiệm đề tài Vũ Xuân Hùng
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Lê Thị Hồng Liên
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2018