Thông tin đề tài: Đổi mới quản lý Nhà nước về quan hệ lao động
Tên đề tài Đổi mới quản lý Nhà nước về quan hệ lao động
Mã đề tài CT2018-03-01
Đơn vị thực hiện Vụ Lao động - Tiền lương
Chủ nhiệm đề tài Lê Xuân Thành
Học vị Cử nhân/ Kỹ sư/ Bác sĩ
Thư ký đề tài Bùi Ngọc Mạnh
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019