Thông tin đề tài: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về bảo hiểm xã hội
Tên đề tài Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về bảo hiểm xã hội
Mã đề tài CT2018-02-03
Đơn vị thực hiện Vụ Bảo hiểm xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Hữu Thọ
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019