Thông tin đề tài: Đổi mới hệ thống hưu trí theo định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2020-2030
Tên đề tài Đổi mới hệ thống hưu trí theo định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2020-2030
Mã đề tài CT2018-02-02
Đơn vị thực hiện Vụ Bảo hiểm xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Duy Cường
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Trịnh Thị Nguyệt Ánh
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2019