Thông tin đề tài: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành công nghệ thông tin
Tên đề tài Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành công nghệ thông tin
Mã đề tài CT2018-01-05
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Bùi Thái Quyên
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Trần Hoàng Hà
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30-06-2019