Thông tin đề tài: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong một số ngành dịch vụ
Tên đề tài Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong một số ngành dịch vụ
Mã đề tài CT2018-01-04
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Chử Thị Lân
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Phùng Thị Anh Dương
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30-06-2019