Thông tin đề tài: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành nông nghiệp
Tên đề tài Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành nông nghiệp
Mã đề tài CT2018-01-02
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Huyền Lê
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Trần Thị Diệu
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2018
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30-06-2019