Thông tin đề tài: Nâng cao vai trò của Công đoàn về khuyến khích sự sáng tạo trong công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tên đề tài Nâng cao vai trò của Công đoàn về khuyến khích sự sáng tạo trong công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Mã đề tài CB2017-13-19
Đơn vị thực hiện Đảng ủy cơ quan Bộ
Chủ nhiệm đề tài Đào Ngọc Thịnh
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Hà Đức Chức
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm Quyet dinh cong nhan ket qua.pd