Thông tin đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020
Tên đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020
Mã đề tài CB2017-13-18
Đơn vị thực hiện Trung tâm Tin học
Chủ nhiệm đề tài Trần Tuấn Cường
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Nhung
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017