Thông tin đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020
Tên đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020
Mã đề tài CB2017-13-17
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Trần Ngọc Túy
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Lê Minh Đức
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017