Thông tin đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về nghề công tác xã hội
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về nghề công tác xã hội
Mã đề tài CB2017-07-16
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Hải Hữu
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Thu Hương
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm Quyet dinh cong nhan- CT2017-07-16.pd