Thông tin đề tài: Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
Tên đề tài Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
Mã đề tài CB2017-05-15
Đơn vị thực hiện Hội Dạy nghề Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài Trần Thị Thúy Nga
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Thị Thu Hương
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm new doc 2018-10-08 15.17.41.pd