Thông tin đề tài: Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Tên đề tài Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Mã đề tài CB2017-04-14
Đơn vị thực hiện Đại học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Bùi Tôn Hiến
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Đặng Thị Lan Anh
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm Quyet dinh cong nhan - CB2017-04-14.pd
new doc 2018-12-07 14.33.23.pdf