Thông tin đề tài: Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Tên đề tài Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Mã đề tài CB2017-07-13
Đơn vị thực hiện Văn phòng quốc gia giảm nghèo
Chủ nhiệm đề tài Chu Thị Hạnh
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Nguyễn Hữu Điệp
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm new doc 2018-10-08 15.15.50.pdf
new doc 2018-10-08 15.15.50.pdf