Thông tin đề tài: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TP.HCM
Tên đề tài Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TP.HCM
Mã đề tài CB2017-08-12
Đơn vị thực hiện Đại học Lao động Xã hội cơ sở II
Chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Tuân
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Vũ Thị Lụa
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017