Thông tin đề tài: Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động nữ tại các khu công nghiệp tập trung
Tên đề tài Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động nữ tại các khu công nghiệp tập trung
Mã đề tài Cb2017-09-11
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Lao động Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Giáng Hương
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Lục Mạnh Hiển
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2017
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 31-12-2017
Xếp loại Đạt
Tập đính kèm Quyet dinh cong nhan ket qua.pd