Thông tin đề tài: Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp
Tên đề tài Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp
Mã đề tài CB2014-02-11
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Bá Ngọc
Học hàm Phó giáo sư
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Hà Thu Hường
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2014