Thông tin đề tài: Đánh giá xu hướng thị trường lao động 2009-2014, dự báo xu hướng 2015-2030 và khuyến nghị các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển thị trường lao động
Tên đề tài Đánh giá xu hướng thị trường lao động 2009-2014, dự báo xu hướng 2015-2030 và khuyến nghị các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển thị trường lao động
Mã đề tài CB2014-01-20
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Chử Thị Lân
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Đinh Thị Vân
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2014