Thông tin đề tài: Xây dựng phương pháp lồng ghép các chính sách ASXH trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm phát triển bền vững và gắn kết xã hội.
Tên đề tài Xây dựng phương pháp lồng ghép các chính sách ASXH trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm phát triển bền vững và gắn kết xã hội.
Mã đề tài CB 2014-07-06
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Bùi Sỹ Tuấn
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Ngô Văn Nam
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2014