Thông tin đề tài: Hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội thời kỳ 2016-2020 trong khuôn khổ Nghị quyết số 15 ngày 01/06/2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Tên đề tài Hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội thời kỳ 2016-2020 trong khuôn khổ Nghị quyết số 15 ngày 01/06/2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Mã đề tài CB 2014-07-05
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Bích Thuý
Học vị Thạc sỹ
Thư ký đề tài Phạm Thị Bảo Hà
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2014