Thông tin đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho xây dựng chương trình việc làm công ở Việt Nam
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn cho xây dựng chương trình việc làm công ở Việt Nam
Mã đề tài CB 2014-01-02
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Lan Hương
Học vị Tiến sỹ
Thư ký đề tài Đỗ Thị Thanh Huyền
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01-01-2014