Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
41 CB2016-02-02 Xây dựng và điều chỉnh thiết chế, cơ chế về quan hệ lao động để phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam 01-01-2016 31-12-2016
42 CB2016-03-01 Nghiên cứu giải pháp mở rộng đối tượng tham gia và cơ chế hoạt động Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 01-01-2016 31-12-2016
43 CB2016-02-03 Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn 01-01-2016 31-12-2016
44 CB2016-02-04 Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều lao động 01-01-2016 31-12-2016
45 CB2016-02-05 Nghiên cứu về tiền lương đủ sống 01-01-2016 31-12-2016
46 CB2016-04-06 Nghiên cứu mô hình tự chủ trong đào tạo nghề đối với các cơ sở dạy nghề 01-01-2016 31-12-2016
47 CB2016-04-07 Tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học tại các trường Đại học sư phạm kỹ thuật 01-01-2016 31-12-2016
48 CB2016-04-08 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới 01-01-2016 31-12-2016
49 CB2016-04-09 Đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên học nghề sau khi tốt nghiệp 01-01-2016 31-12-2016
50 CB2016-06-10 Nâng cao chất lượng thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công 01-01-2016 31-12-2016