Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
41 CB2017-12-10 Cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong lĩnh vực lao động và xã hội 02-01-2017 30-12-2017
42 CB2017-01-01 Các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động cho thuê lại lao động 01-01-2017 31-12-2017
43 CB2017-02-03 Giải pháp phát triển thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động 01-01-2017 31-12-2017
44 Cb2017-09-11 Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động nữ tại các khu công nghiệp tập trung 01-01-2017 31-12-2017
45 CB2017-08-12 Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TP.HCM 01-01-2017 31-12-2017
46 CB2017-08-12 Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM 01-01-2017 31-12-2017
47 CB2017-07-13 Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng Sông Cửu Long 01-01-2017 31-12-2017
48 CB2017-04-14 Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 01-01-2017 31-12-2017
49 CB2017-05-15 Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 01-01-2017 31-12-2017
50 CB2017-07-16 Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về nghề công tác xã hội 01-01-2017 31-12-2017