Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 ĐA 2019-01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 10-01-2019 31-12-2020
2 CB2019-01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình đào tạo trình độ cao đẳng với đầu vào là học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở 10-01-2019 31-12-2019
3 CB2019-02 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện 10-01-2019 31-12-2019
4 CB2019-03 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp 10-01-2019 31-12-2019
5 CB2019-05 Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp 10-01-2019 31-12-2019
6 CB2019-15 Thiết kế, chế tạo bộ thực hành cơ bản và nâng cao sử dụng vi điều khiển PIC18F4520 VÀ AT89S52 10-01-2019 31-12-2019
7 CB2019-16 Nghiên cứu thiết kế điều khiển thiết bị bù nối tiếp để chống sụt giảm điện áp cho phụ tải quan trọng và hệ thống máy chủ ở các bệnh viện 10-01-2019 31-12-2019
8 CB2019-09 Giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 10-01-2019 31-12-2019
9 CB2019-10 Giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non 10-01-2019 31-12-2019
10 CB2019-11 Phát triển dịch vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình 10-01-2019 31-12-2019