Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 CB 2014-01-02 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho xây dựng chương trình việc làm công ở Việt Nam 01-01-2014
2 CB 2014-07-05 Hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội thời kỳ 2016-2020 trong khuôn khổ Nghị quyết số 15 ngày 01/06/2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 01-01-2014
3 CB 2014-07-06 Xây dựng phương pháp lồng ghép các chính sách ASXH trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm phát triển bền vững và gắn kết xã hội. 01-01-2014
4 CB2014-01-20 Đánh giá xu hướng thị trường lao động 2009-2014, dự báo xu hướng 2015-2030 và khuyến nghị các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển thị trường lao động 01-01-2014
5 CB2014-02-11 Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp 01-01-2014
6 CB2014-01-01 Đổi mới phương pháp xác định các chỉ tiêu việc làm/ thị trường lao động và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chính sách việc làm, thị trường lao động thời kỳ 2010-2020 01-01-2014
7 CB2014-01-03 Khai thác cơ sở dữ liệu cung-cầu lao động làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề 01-01-2014
8 CB 2014-04-04 Đổi mới phương pháp xác định các chỉ tiêu đào tạo nghề và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình/ chính sách đào tạo nghề. 01-01-2014
9 CB 2014-02-08 Nâng cao hiệu quả hoạt động trung gian hòa giải lao động nhằm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động 01-01-2014
10 CB 2014-03-09 Các giải pháp nâng cao năng lực thanh tra vệ sinh lao động 01-01-2014