Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 CT2015-01-05 Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 01-01-2015 31-12-2015
2 CT2015-01-07 Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 01-01-2015 31-12-2015
3 CT20105-02 Các vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh thực hiện một cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN chung vào năm 2015 01-01-2015 31-12-2015
4 CT2015-01-02 Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của lĩnh vực đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020 01-01-2015 31-12-2015
5 CB2014-04-30 Đánh giá thực trạng và đề suất giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước về dạy nghề 01-01-2015 31-12-2015
6 CB2015-01-02 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 01-01-2015 31-12-2015
7 CB2015-02-02 Cơ chế quản lý nhà nước về lao động, tiền lương đối với các loại hình doanh nghiệp 01-01-2015 31-12-2015
8 CB2015-04-04 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm catia thiết kế các bài giảng mô phỏng để hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn học chuyên ngành cơ khí 01-01-2015 31-12-2015
9 CB2015-05-01 Đổi mới công tác thanh tra nhằm thực hiện mục tiêu của chính sách Bảo hiểm xã hội đến năm 2020 01-01-2015 31-12-2015
10 CB2015-07-01 Phân hóa giàu nghèo và chính sách phân phối thu nhập 01-01-2015 31-12-2015