Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
31 CT2018-02-02 Đổi mới hệ thống hưu trí theo định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2020-2030 01-01-2018 31-12-2019
32 CT2018-02-03 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về bảo hiểm xã hội 01-01-2018 31-12-2019
33 CT2018-03-01 Đổi mới quản lý Nhà nước về quan hệ lao động 01-01-2018 31-12-2019
34 CB2018-01 Giải pháp tăng cường cơ hội việc làm cho lao động trung niên trong các ngành chế biến, chế tạo 01-01-2018 31-12-2018
35 CB2018-07 Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp 01-01-2018 31-12-2018
36 CB2018-08 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp hiệu quả đối với người khuyết tật 01-01-2018 31-12-2018
37 CB2018-03 Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các ngành chế biến thủy sản, dệt may và da giày 01-01-2018 31-12-2018
38 CB2018-04 Nghiên cứu đổi mới quản lý Nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp 01-01-2018 31-12-2018
39 CB2018-05 Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi 01-01-2018 31-12-2018
40 CB2018-06 Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số 01-01-2018 31-12-2018