Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
371 CB - 2005 - 01 - 01 Xác định nội dung cơ bản của luật xuất khẩu lao động 01-01-2005 31-12-2006
372 CB - 2005 - 01 - 11 Đánh giá áp dụng mức tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và các giải pháp điều chỉnh 01-01-2005 31-12-2006
373 CB - 2005 - 02 - 04 Cung cầu lao động vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2006 - 2010 và kiến nghị giải pháp 01-01-2005 31-12-2006
374 CB - 2005 - 01 - 12 Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong các công ty nhà nước 01-01-2005 31-12-2006
375 CB - 2005 - 01 - 10 Cơ sở thực tiễn về quan hệ phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 01-01-2005 31-12-2006
376 CB - 2005 - 01 - 08 Xây dựng một số mô hình tạo việc làm đối với lao động bị mất việc làm tại các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất 01-01-2005 31-12-2006
377 CB - 2005 - 02 - 02 Thực trạng vi phạm pháp luật Lao Động tại các doanh nghiệp và giải pháp phòng ngừa 01-01-2005 31-12-2005
378 CB - 2005 - 01 - 03 Xây dựng quy trình, thủ tục ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 01-01-2005 31-12-2006
379 CB - 2005 - 01 - 09 Nghiên cứu xây dựng chương trình khung cao đẳng nghề 01-01-2005 31-12-2006
380 CB - 2005 - 01 - 02 Căn cứ lý luận và thực tiễn để điển pháp hoá những nội dung cơ bản trong luật dạy nghề 01-01-2005 31-12-2006