Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
331 CB2007-03-06 Chế tạo thiết bị mô tả chuyển động que hàn 01-01-2007 31-12-2007
332 CB2007-02-16 Định hướng phát triển khoa học lao động - xã hội giai đoạn đến 2015 01-01-2007 31-12-2007
333 CT2007-06 Xây dựng cơ chế và giải pháp chuyển đổi các cơ sở BTXH công lập theo hướng xã hội hóa và khuyến khích các thành phần kinh tế cung cấp dịch vụ BTXH 01-01-2007 31-12-2008
334 CB2007-02-14 Căn cứ xây dựng quy hoạch cán bộ nữ giai đoạn đến 2015 01-01-2007 31-12-2007
335 CB2007-03-09 Các giải pháp phát triển Trung tâm CHPHCN Quy nhơn giai đoạn đến 2015 01-01-2007 31-12-2007
336 CB2007-02-10 Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị điện trị liệu cho một số di chứng chấn thương ở chi dưới 01-01-2007 31-12-2007
337 CB2007-02-09 "Các giải pháp để phát triển và chuẩn hóa các trung tâm CHPHCN ngành LĐTBXH theo quy chế, chế độ của bệnh viện chuyên khoa " 01-01-2007 31-12-2007
338 CT2007-05 Đổi mới chính sách và cơ chế trợ giúp xã hội trong bối cảnh CNH, HĐH 01-01-2007 31-12-2008
339 CT2007-03 Xây dựng cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp 01-01-2007 31-12-2008
340 CB2007-02-12 Các giải pháp đổi mới và phát triển các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giai đoạn đến 2015 01-01-2007 31-12-2007