Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
311 CB2008-01-02 Ứng dụng phân tích thị trường lao động Việt Nam theo bộ chỉ tiêu KILM của tổ chức Lao động quốc tế 01-01-2008 31-12-2008
312 CB2008-01-05 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu tự giám sát, đánh giá môi trường, an toàn sức khoẻ, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp 01-01-2008 31-12-2008
313 CB2008-01-07 Dự báo tác động của tăng trưởng kinh tế và hội nhập giai đoạn 2011 - 2020 tới lao động - việc làm và các vấn đề xã hội 01-01-2008 31-12-2008
314 CB2008-01-03 Cơ sở lý luận và thực tiễn phê chuẩn công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về lao động cưỡng bức 01-01-2008 31-12-2008
315 CB2008-01-01 Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược việc làm và phát triển quan hệ lao động 01-01-2008 31-12-2008
316 CT2008-01-05 Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược phát triển khoa học lao động - xã hội giai đoạn đến 2020 01-01-2008 31-12-2008
317 CB2008-01-01 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật Việc làm 01-01-2008 31-12-2008
318 CB2007-03-06 Chế tạo thiết bị mô tả chuyển động que hàn 01-01-2007 31-12-2007
319 CB2007-02-16 Định hướng phát triển khoa học lao động - xã hội giai đoạn đến 2015 01-01-2007 31-12-2007
320 CT2007-06 Xây dựng cơ chế và giải pháp chuyển đổi các cơ sở BTXH công lập theo hướng xã hội hóa và khuyến khích các thành phần kinh tế cung cấp dịch vụ BTXH 01-01-2007 31-12-2008